สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง Sanpatong Police Station

พ.ต.อ.เอกพงศ์ ไชยวงค์สาย
ผกก.สภ.สันป่าตองBrand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล


พันธกิจ
-


ประวัติความเป็นมา
สถานีตำรวจอำเภอสันป่าตอง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2480 มีที่การอยู่ที่บ้านเปียง ตำบลบ้านแม (สมัยนั้นที่ว่าการอำเภอ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแม) จ.ส.ต.โชติ บุญโย ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานี ฯ คนแรก ต่อมา ปี พ.ศ. 2485 มีการย้ายที่ว่าการอำเภอ มาสร้างที่ตำบลยุหว่า (ที่ตั้งปัจจุบัน) สถานีตำรวจภูธรอำเภอสันป่าตอง จึงได้ย้ายมาด้วย ปี พ.ศ. 2485 มีการแต่งตั้งนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร เป็นหัวหน้าสถานี ฯ ปี พ.ศ. 2495 ปรับตำแหน่งหัวหน้าสถานี ฯ เป็นผู้บังคับกอง ฯ ปี พ.ศ. 2518 ปรับตำแหน่ง ผู้บังคับกอง ฯ เป็นสารวัตรใหญ่ และใน ปี พ.ศ. 2537 ปรับตำแหน่งจาก สารวัตรใหญ่ เป็น รองผู้กำกับการ หัวหน้าสถานี ฯ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรอำเภอสันป่าตอง ซึ่งสร้างขึ้นมาใช้งานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2482 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ยกพื้นสูง ได้มีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใช้งานโดยตลอดมาเป็นเวลากว่า 55 ปี แต่เนื่องจากอำเภอสันป่าตอง ได้เจริญและพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคม มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง มีจำนวนข้าราชการตำรวจเพิ่มขึ้นตามโครงสร้างและสายงายของตำรวจ ทำให้อาคารที่ทำการหลังเดิมคับแคบ สถานที่ไม่เพียงพอแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาติดต่อ กรมตำรวจ ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาหารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง หลังใหม่ โดย สร้างตามแบบสถานีตำรวจ แบบที่ 5 เป็นตึก 3 ชั้น พร้อมไฟฟ้า น้ำประปา และบริเวณโดยรอบ ซึ่ง หจก.ปรีชาค้าไม้ศรีษะเกษ เป็นผู้ก่อสร้างขึ้นในวงเงิน 6,891,000 บาท (หกล้าแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาท) กำหนดเวลาการก่อสร้าง 390 วัน เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการตรวจการจ้างและพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ คณะกรรมการจึงได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2538

422 หมู่ 10 ถนน เชียงใหม่ - ฮอด ตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ : 053-311122   โทรสาร : 053-31112
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top